Disclaimer www.goodcarefeelsbetter.com

1. Definities:

In deze disclaimer vindt u de volgende definities:

  • COBALA: COBALA Goodcarefeelsbetter is een handelsnaam van Carla Peeters. COBALA is ingeschreven in de Kamer van Koophandel (“KvK”) onder nummer 30152734.
  • DIENSTEN: hieronder worden bedoeld de diensten voor bedrijven, zorgorganisaties en particulieren voor screening en begeleiding naar betere performance en economisch rendement, het leveren van kwaliteit en betaalbare zorg en het leiden van een gezond en gelukkig leven.
  • INHOUD: hieronder vallen onder meer teksten, afbeeldingen en andere objecten.
  • WEBSITE: COBALA verleent u hierbij toegang tot www.goodcarefeelsbetter.com (“de Website”) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen en biedt hier tevens diensten aan.

2. Gebondenheid disclaimer

Door deze Website te bezoeken en/of de informatie op deze website te gebruiken, stemt u in met de toepasselijkheid van deze disclaimer en bent u derhalve gebonden aan de inhoud hiervan.
De aangeboden diensten op de Website zijn bedoeld als algemene en vrijblijvende informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de Website worden ontleend. De informatie op de Website heeft niet te gelden als een concreet aanbod om overeenkomsten te sluiten. Het sluiten van overeenkomsten met COBALA geschiedt alleen door aanvaarding van een door COBALA toegezonden offerte voor één van de diensten.

3. Wijzigingen

COBALA behoudt zich het recht voor dat de inhoud van de Website en de aangeboden diensten, teksten, afbeeldingen en andere materialen op de Website te allen tijde kunnen worden gewijzigd, zonder voorafgaande mededeling. Tevens kan de website zonder voorafgaande mededeling worden beëindigd.
COBALA spant zich in om de inhoud van de Website regelmatig te actualiseren en/of de Website waar nodig aan te vullen.

4. Aansprakelijkheid

Ondanks de getrachte zorg en inspanningen kan zich de mogelijkheid voordoen dat de inhoud op de Website onjuist of onvolledig is. COBALA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de wijzigingen op en/of de beëindiging van de website.
De door COBALA aangeboden diensten op haar website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en/of volledigheid. De genoemde prijzen voor de aangeboden diensten zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten.
COBALA geeft geen garantie dat de Website foutloos functioneert of dat de Website ononderbroken dan wel ongestoord toegankelijk is.

5. Auteursrecht

COBOLA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten van de gebruikte teksten, afbeeldingen, grafisch materiaal en logo’s. Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming dit intellectuele eigendom te kopiëren, downloaden of op andere wijze openbaar te maken en/of te verspreiden.

6. Informatie van derden, producten en diensten

Indien zich op de Website links naar websites van derden bevinden, wil dit geenszins zeggen dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door COBALA worden aanbevolen. COBALA aanvaardt geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor deze websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico, nu de informatie op deze websites niet door COBALA nader is getoetst op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

7. Toepasselijk recht

Op de Website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing.